test

Dernek Tüzüğü

IYI PAMUK UYGULAMALARI DERNEGI  TÜZÜGÜ

Dernegin Adi ve Merkezi

Madde 1- Dernegin Adi: “Iyi Pamuk Uygulamalari Dernegidir. Kisa adi “IPUD” olarak kullanilacaktir.

Dernegin merkezi ISTANBUL ’dur.   

Dernegin Amaci

Madde 2-

Iyi Pamuk Uygulamalari Dernegi;

 • Türkiye’de  pamuk üretimini, pamugu üreten kesimler için,
  pamugun yetistirildigi çevre için ve sektörün gelecegi için daha iyi bir hale getirmek,
 • Uygulama süreçlerinde ölçülebilir ve sürdürülebilir iyilestirmeleri tesvik etmek amaciyla çok farkli paydaslar ile birlikte çalismak,
 • Daha Iyi Pamuk üretimini sürdürülebilir ana ticari ürünlerden biri haline getirerek Türkiye genelindeki pamuk üretimini iyi yönde dönüstürmek,
 • Pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak,
 • Pamuk üreten bölgelerin gelir düzeyini ve ekonomik kalkinmasini gelistirmek,
 • Tedarik zinciri yoluyla Daha Iyi Pamuga olan talebi arttirarak Daha Iyi Pamugun yayginlasmasini saglamak,
 • “Daha Iyi Pamuk Üretimi” Girisiminin güvenilirligini ve sürdürülebilirligini saglamak,

 amaci ile kurulmustur.        

Dernekçe Sürdürülecek Çalisma Konulari ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinlestirilmesi ve gelistirilmesi için arastirmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi egitim çalismalari düzenlemek,

3-Amacin gerçeklestirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayinlari temin etmek, dokümantasyon merkezi olusturmak, çalismalarini duyurmak için amaçlari dogrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayinlar çikarmak,

4-Amacin gerçeklestirilmesi için saglikli bir çalisma ortamini saglamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbas ve kirtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alinmak sartiyla yardim toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt disindan bagis kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarinin gerçeklestirilmesi için ihtiyaç duydugu gelirleri temin etmek amaciyla iktisadi, ticari ve sanayi isletmeler kurmak ve isletmek,

7-Üyelerinin yararlanmalari ve bos zamanlarini degerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlari tefris etmek,

8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tasinir, tasinmaz mal satin almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve tasinmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

9-Amacin gerçeklestirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt disinda vakif kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katilmak, gerekli izin alinarak derneklerin kurabilecegi tesisleri kurmak,

10-Uluslararasi faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt disindaki dernek veya kuruluslara üye olmak ve bu kuruluslarla ortak çalismalar yapmak veya yardimlasmak,

11-Amacin gerçeklestirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayili Dernek ve Vakiflarin Kamu Kurum ve Kuruluslari ile Iliskilerine Dair Kanun hükümleri sakli kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluslari ile görev alanlarina giren konularda ortak projeler yürütmek,

12-Dernegin amaci ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diger derneklerle veya vakif, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluslariyla ortak bir amaci gerçeklestirmek için plâtformlar olusturmak,

13-Amacin gerçeklestirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunlarin yasaklamadigi her türlü faaliyette bulunmak,

Dernegin Faaliyet Alani

Dernek, pamuk ve pamuk üreticileri, isleyicileri, kullanicilari ile ilgili tüm alanlarda yurt içinde ve yurt disinda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakki ve Üyelik Islemleri

Madde 3-

 • Pamuk Üreticileri,
 • Çirçir Isletmecileri ve Diger Pamuk Tedarikçileri,
 • Tekstil ve Konfeksiyon Kuruluslari,
 • Perakende Zincirleri ve Markalar,
 • Dernek faaliyetlerine katkida bulunabilecek STK - Sivil Toplum Kuruluslari,

içinde yer alan,  bu alanlarda faaliyet gösteren, dogrudan  ilgisi ve/veya   baglantisi bulunan ve bu iliskisini bagli bulundugu kurum ve kurulustan alacagi Faaliyet Belgesi, Çiftçi Kayit Sistemi Belgesi, Tescil Ilami v.b. belgeler ile  tevsik eden, fiil ehliyetine sahip, dernegin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu dogrultuda çalismayi kabul eden, Mevzuatin öngördügü kosullarini tasiyan gerçek ve tüzel kisiler bu dernege üye olma hakkina sahiptir.

Ancak, yabanci gerçek kisilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerlesme hakkina sahip olmasi da gerekir. Onursal üyelik için bu kosul aranmaz.

Dernege yazili olarak yapilacak üyelik basvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyelige kabul veya istegin reddi seklinde karara baglanir ve sonuç yaziyla basvuru sahibine bildirilir. Basvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernegin asil üyeleri, dernegin kuruculari ile müracaatlari üzerine yönetim kurulunca üyelige kabul edilen kisilerdir.

Dernege maddi ve manevi bakimdan önemli destek saglamis bulunanlar yönetim kurulu karari ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Dernek üyeleri bu tüzügün 2. maddesinde yer alan amaçlara uymakla mükelleftirler.

Üyelikten Çikma

Madde 4-Her üye yazili olarak bildirmek kaydiyla, dernekten çikma hakkina sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulastigi anda çikis islemleri sonuçlanmis sayilir. Üyelikten ayrilma, üyenin dernege olan birikmis borçlarini sona erdirmez.

Üyelikten Çikarilma

Madde 5-Dernek üyeliginden çikarilmayi gerektiren haller.

1-Dernek tüzügüne aykiri davranislarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçinmak,

3-Yazili ikazlara ragmen üyelik aidatini alti ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarinca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma sartlarini kaybetmis olmak,

Yukarida sayilan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karari ile üyelikten çikarilabilir.

 Dernekten çikan veya çikarilanlar, üye kayit defterinden silinir ve dernek malvarliginda hak iddia edemez.

 Dernek  Organlari

 Madde 6-Dernegin organlari asagida gösterilmistir.

      1-Genel kurul,

      2-Yönetim kurulu,

      3-Denetim Kurulu,
      4- Istisare kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kurulus Sekli, Toplanma Zamani ve Çagri ve Toplanti Usulü

Madde 7-Genel kurul, dernegin en yetkili karar organi olup; dernege kayitli üyelerden olusur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olagan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördügü hallerde veya dernek üyelerinden üçte birinin yazili istegi üzerine otuz gün içinde olaganüstü toplanir.

Olagan genel kurul, 2 yilda bir, Mart ayi içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanir.

Genel kurul toplantiya yönetim kurulunca çagrilir.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantiya çagirmazsa; üyelerden birinin basvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantiya çagirmakla görevlendirir.

Çagri Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katilma hakki bulunan üyeler, en az onbes gün önceden, toplantinin günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya dernegin internet sayfasinda ilan edilmek, yazili olarak bildirilmek, üyenin bildirdigi elektronik posta adresine ya da iletisim numarasina mesaj gönderilmek veya mahalli yayin araçlari kullanilmak suretiyle toplantiya çagrilir. Bu çagrida, çogunluk saglanamamasi sebebiyle toplanti yapilamazsa, ikinci toplantinin hangi gün, saat ve yerde yapilacagi da belirtilir. Ilk toplanti ile ikinci toplanti arasindaki süre yedi günden az, altmis günden fazla olamaz.

Toplanti, çogunluk saglanamamasi sebebinin disinda baska bir nedenle geri birakilirsa, bu durum geri birakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplanti için yapilan çagri usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ikinci toplantinin geri birakma tarihinden itibaren en geç alti ay içinde yapilmasi zorunludur. Üyeler ikinci toplantiya, birinci fikrada belirtilen esaslara göre yeniden çagrilir.

Genel kurul toplantisi bir defadan fazla geri birakilamaz.

Toplanti Usulü

Genel kurul, katilma hakki bulunan üyelerin salt çogunlugunun, tüzük degisikligi ve dernegin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katilimiyla toplanir; çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan üye sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz.

Genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesi toplanti yerinde hazir bulundurulur. Toplanti yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafindan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlari karsisina imza koyarak toplanti yerine girerler.

Toplanti yeter sayisi saglanmissa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplanti  yönetim kurulu baskani veya görevlendirecegi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafindan  açilir. Toplanti yeter sayisi saglanamamasi halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açilistan sonra, toplantiyi yönetmek üzere bir baskan ve yeteri kadar baskan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olusturulur.

Dernek organlarinin seçimi için yapilacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karsilarini imzalamalari zorunludur.

Toplantinin yönetimi ve güvenliginin saglanmasi divan baskanina aittir.

Genel kurulda, yalnizca gündemde yer alan maddeler görüsülür. Ancak toplantida hazir bulunan üyelerin onda biri tarafindan görüsülmesi yazili olarak istenen konularin gündeme alinmasi zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakki vardir; üye oyunu sahsen kullanmak zorundadir. Onursal üyeler genel kurul toplantilarina katilabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kisinin üye olmasi halinde, tüzel kisinin yönetim kurulu baskani veya temsille görevlendirecegi kisi oy kullanir.

Toplantida görüsülen konular ve alinan kararlar bir tutanaga yazilir ve divan baskani ile yazmanlar tarafindan birlikte imzalanir.  Toplanti sonunda, tutanak ve diger belgeler yönetim kurulu baskanina teslim edilir. Yönetim kurulu baskani bu belgelerin korunmasindan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Sekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alinmamissa, oylamalar açik olarak yapilir. Açik oylamada,  genel kurul baskaninin belirtecegi yöntem uygulanir.

Gizli oylama yapilacak olmasi durumunda ise, toplanti baskani tarafindan mühürlenmis kagitlar veya oy pusulalari üyeler tarafindan geregi yapildiktan sonra içi bos bir kaba atilir ve oy vermenin bitiminden sonra açik dökümü yapilarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararlari, toplantiya katilan üyelerin salt çogunluguyla alinir. Su kadar ki, tüzük degisikligi ve dernegin feshi kararlari, ancak oy kullanma hakkina sahip dernek  üye sayisinin üçte iki çogunluguyla alinabilir.

Toplantisiz veya Çagrisiz Alinan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazili katilimiyla alinan kararlar ile dernek üyelerinin tamaminin bu tüzükte yazili çagri usulüne uymaksizin bir araya gelerek aldigi kararlar geçerlidir.       Bu sekilde karar alinmasi olagan toplanti yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Asagida yazili hususlar genel kurulca görüsülüp karara baglanir.  

1-Yönetim Kurulu ve  Denetim Kurulu seçilmesi,

2-Dernek tüzügünün degistirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurullari raporlarinin görüsülmesi ve yönetim kurulunun ibrasi,

4-Dernegin diger organlarinin denetlenmesi ve gerek görüldügünde hakli sebeplerle onlarin görevden alinmasi,

5- Üyeligin reddi veya üyelikten çikarma hakkinda verilen yönetim kurulu kararlarina karsi yapilan itirazlarin incelenmesi ve karara baglanmasi,

6-Dernek için gerekli olan tasinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut tasinmaz mallarin satilmasi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7-Yönetim kurulunca dernek çalismalari ile ilgili olarak hazirlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya degistirilerek onaylanmasi,

8-Dernek yönetim ve denetim kurullarinin kamu görevlisi olmayan baskan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarinin tespit edilmesi,

9-Dernegin federasyona katilmasi ve ayrilmasinin kararlastirilmasi,

10-Dernegin subelerinin açilmasinin kararlastirilmasi ve açilmasina karar verilen sube ile ilgili islemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Dernegin yurt disindaki dernek ve kuruluslara üye olarak katilmasi veya ayrilmasi,

12-Dernegin vakif kurmasi,

13-Dernegin fesih edilmesi,

14-Yönetim kurulunun diger önerilerinin incelenip  karara baglanmasi,

15-Dernegin en yetkili organi olarak dernegin diger bir organina verilmemis olan islerin görülmesi ve yetkilerin kullanilmasi,

16-Mevzuatta genel kurulca yapilmasi belirtilen diger görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teskili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu 11 asil ve 11 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi Olagan Genel  Kurul Toplantilari  için belirlenen süre kadardir.Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantisinda bir kararla görev bölüsümü yaparak baskan, baskan yardimcisi, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi sartiyla her zaman toplantiya çagrilabilir. Üye tam sayisinin yarisindan bir fazlasinin hazir bulunmasi ve Baskan veya Baskan Yardimcisindan en az birinin  toplantiya katilimi ile toplanir. Kararlar, toplantiya katilan üye tam sayisinin salt çogunlugu ile alinir.

Yönetim kurulu asil üyeliginde istifa veya baska sebeplerden dolayi bosalma oldugu taktirde genel kurulda aldigi oy çoklugu sirasina göre yedek üyelerin göreve çagrilmasi mecburidir. Yedek üyelerin görev süresi, yerine seçildikleri asil üyenin bulundugu Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sinirlidir.

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 Yönetim kurulu asagidaki hususlari yerine getirir.

 1-Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kisiye yetki vermek,

 2-Gelir ve gider hesaplarina iliskin  islemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi onaylamak,

 3-Dernegin çalismalari ile ilgili yönetmelikleri hazirlayarak Genel Kurul onayina sunmak,

 4-Genel kurulun verdigi yetki ile tasinmaz mal satin almak, dernege ait tasinir ve tasinmaz mallari satmak, bina veya tesis insa ettirmek, kira sözlesmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulda alinan kararlari uygulamak,

6-Her faaliyet yili sonunda dernegin isletme hesabi tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalismalarini açiklayan raporunu düzenlemek,  toplandiginda genel kurula sunmak,

7-Bütçenin uygulanmasini saglamak,

8-Dernege üye alinmasi veya üyelikten çikarilma hususlarinda karar vermek,

9-Dernegin amacini gerçeklestirmek için yetkisi dahilinde her çesit karari almak ve uygulamak,

10-Mevzuatin kendisine verdigi diger görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teskili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Görev Süresi Yönetim Kurulu görev süresi kadardir.

Denetim kurulu asil üyeliginde istifa veya baska sebeplerden dolayi bosalma oldugu taktirde genel kurulda aldigi oy çoklugu sirasina göre yedek üyelerin göreve çagrilmasi mecburidir. Yedek üyelerin görev süresi yerine seçildikleri asil üyenin bulundugu Denetim Kurulunun görev süresi ile sinirlidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; dernegin, tüzügünde gösterilen amaç ve amacin gerçeklestirilmesi için sürdürülecegi belirtilen çalisma konulari dogrultusunda faaliyet gösterip göstermedigini, defter, hesap ve kayitlarin mevzuata ve dernek tüzügüne uygun olarak tutulup tutulmadigini, dernek tüzügünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yili geçmeyen araliklarla denetler ve denetim sonuçlarini bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandiginda genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiginde genel kurulu toplantiya çagirir.

Istisare Kurulu

Madde 12- Istisare Kurulunun teskili, görevleri ve faaliyetlerine iliskin esaslar  Yönetim Kurulunca belirlenir ve Genel Kurul onayi ile uygulamaya alinir.

Dernegin Gelir Kaynaklari ve harcama kurali

Madde 13-Dernegin gelir kaynaklari asagida sayilmistir.

1-Üye aidati: Üyelik aidatlari Yönetim Kurulu onayiyla belirlenir,

2-Gerçek ve tüzel kisilerin kendi istegi ile dernege yaptiklari bagis ve yardimlar,

3-Dernek tarafindan tertiplenen muhtelif etkinliklerden saglanan gelirler,

4-Dernegin mal varligindan elde edilen gelirler,

5-Yardim toplama hakkindaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bagis ve yardimlar,

6-Dernegin, amacini gerçeklestirmek için ihtiyaç duydugu geliri temin etmek amaciyla giristigi ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Iyi Pamuk Üretimi sartlarinda üretilen pamugu tüketenlerden, ticaretini yapanlardan tahakkuk ettirilecek gelirler,

8-Diger gelirler.    

Dernek gelirlerinin en az % 70 sinin amaca uygun faaliyetlerde harcanmasi zorunludur.   Kamu Yararina Dernek statüsü için aranacak amaca uygun harcama oraninin da bir artis olmasi halinde %70 yerine artan oran uygulanacaktir.

Dernegin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-Defter tutma esaslari;

Dernekte, Bilanço esasina göre defter tutulur.

Dernegin ticari isletmesi açilmasi durumunda, bu ticari isletme için, ayrica Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayit Usulü

Dernegin defter ve kayitlari Dernekler Yönetmeliginde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, asagida yazili defterler tutulur.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlari tarih ve numara sirasiyla bu deftere yazilir ve kararlarin alti toplantiya katilan üyelerce imzalanir.

2-Üye Kayit Defteri: Dernege üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernege giris ve çikis tarihleri bu deftere islenir. Üyelerin ödedikleri giris ve yillik aidat miktarlari bu deftere islenebilir.

3-Evrak Kayit Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sira numarasi ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakin asillari ve giden evrakin kopyalari dosyalanir. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çiktisi alinmak suretiyle saklanir.

5-Alindi Belgesi Kayit Defteri: Alindi belgelerinin seri ve sira numaralari, bu belgeleri alan ve iade edelerin adi, soyadi ve imzalari ile aldiklari ve iade ettikleri tarihler bu deftere islenir.

6-Demirbas Defteri: Dernege ait demirbaslarin edinme tarihi ve sekli ile kullanildiklari veya verildikleri yerler ve kullanim sürelerini dolduranlarin kayittan düsürülmesi bu deftere islenir.

7-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayit sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanligina verdigi yetkiye istinaden yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligleri esaslarina göre yapilir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulmasi zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya baslamadan önce il dernekler müdürlügüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanilmasina sayfalari bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapilmaz. Ancak, bilanço esasina göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanilacagi yildan önce gelen son ayda, her yil yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Isletme hesabi esasina göre kayit tutulmasi durumunda yil sonlarinda (31 Aralik) (Dernekler Yönetmeligi EK-16’da belirtilen) “Isletme Hesabi Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasina göre defter tutulmasi durumunda ise, yilsonlarinda (31 Aralik), Maliye Bakanliginca yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliglerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Dernegin Gelir ve Gider Islemleri

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeligi EK- 17’de örnegi bulunan) “Alindi Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar araciligi ile tahsili halinde banka tarafindan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alindi belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satis fisi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapilir. Ancak dernegin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsaminda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulasi, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeligi EK-13’te örnegi buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanilir.

Dernek tarafindan kisi, kurum veya kuruluslara yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeligi EK-14’te örnegi bulunan) “Ayni Yardim Teslim Belgesi” ile yapilir. Kisi, kurum veya kuruluslar tarafindan dernege yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeligi EK-15’te örnegi bulunan) “Ayni Bagis Alindi Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sira numarasi tasiyan, kendinden karbonlu elli asil ve elli koçan yapragindan meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazi makineleri araciligiyla yazdirilacak form veya sürekli form seklinde bastirilir. Form veya sürekli form seklinde bastirilacak belgelerin, belirtilen nitelikte olmasi zorunludur.

Alindi Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanilacak “Alindi Belgeleri” (Dernekler Yönetmeligi EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu karariyla, matbaaya bastirilir.

Alindi belgelerinin bastirilmasi ve kontrolü, matbaadan teslim alinmasi, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasinda devir teslimi ve alindi belgesi ile dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler tarafindan bu alindi belgelerinin kullanimina ve toplanilan gelirlerin teslimine iliskin hususlarda Dernekler Yönetmeliginin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asil üyeleri hariç, dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karari ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kisilerin açik kimligi, imzasi ve fotograflarini ihtiva eden (Dernekler Yönetmeligi Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafindan iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu baskaninca onaylanir. Yönetim kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafindan en çok bir yil olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fikraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adina yetki belgesi düzenlenen kisinin görevinden ayrilmasi, ölümü, isine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmis olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrica, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu karari ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafindan kullanilan alindi belgeleri, harcama belgeleri ve diger belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakli kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayi ve tarih düzenine uygun olarak 5 yil süreyle saklanir.

Beyanname Verilmesi

Madde 16-, Dernegin, bir önceki yila ait faaliyetleri ile gelir ve gider islemlerinin yil sonu itibariyla sonuçlarina iliskin (Dernekler Yönetmeligi EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafindan onaylandiktan sonra, her takvim yilinin ilk dört ayi içinde dernek baskani tarafindan ilgili mülki idare amirligine verilir.

Bildirim Yükümlülügü

Madde 17-Mülki amirlige yapilacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olagan veya olaganüstü genel kurul toplantilarini izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullari ile diger organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeligi Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirligine verilir. Genel kurul toplantisinda tüzük degisikligi yapilmasi halinde; genel kurul toplanti tutanagi, tüzügün degisen maddelerinin eski ve yeni sekli, her sayfasi yönetim kurulu üyelerinin salt çogunlugunca imzalanmis dernek tüzügünün son sekli, bu fikrada belirtilen süre içinde ve bir yazi ekinde mülki idare amirligine verilir

Tasinmazlarin Bildirilmesi

Dernegin edindigi tasinmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeligi EK-26’da sunulan) “Tasinmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirligine bildirilir.

Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi

Dernek tarafindan, yurtdisindan yardim alinacak olmasi durumunda yardim alinmadan önce (Dernekler Yönetmeligi EK-4’te belirtilen) “Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirligine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardimlarin bankalar araciligiyla alinmasi ve kullanilmadan önce bildirim sartinin yerine getirilmesi zorunludur.

Degisikliklerin Bildirilmesi

Dernegin yerlesim yerinde meydana gelen degisiklik (Dernekler Yönetmeligi EK-24’te belirtilen) “Yerlesim Yeri Degisiklik Bildirimi”; genel kurul toplantisi disinda dernek organlarinda meydana gelen degisiklikler (Dernekler Yönetmeligi EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarindaki Degisiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, degisikligi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirligine bildirilir.

Dernek tüzügünde yapilan degisiklikler de tüzük degisikliginin yapildigi genel kurul toplantisini izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirligine bildirilir.

Dernegin Iç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafindan iç denetim yapilabilecegi gibi, bagimsiz denetim kuruluslarina da denetim yaptirilabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bagimsiz denetim kuruluslarinca denetim yapilmis olmasi, denetim kurulunun yükümlülügünü ortadan kaldirmaz.

Denetim kurulu tarafindan en geç yilda bir defa dernegin denetimi gerçeklestirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, yilda bir kez bagimsiz denetim kuruluslarina denetim yaptirir.

Dernegin Borçlanma Usulleri      

Madde 19-Dernek amacini gerçeklestirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmasi halinde yönetim kurulu karari ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alimi konularinda olabilecegi gibi nakit olarak ta yapilabilir. Ancak bu borçlanma, dernegin gelir kaynaklari ile karsilanamayacak miktarlarda ve dernegi  ödeme güçlügüne düsürecek nitelikte yapilamaz.

Tüzügün Ne Sekilde Degistirilecegi

Madde 20-Tüzük degisikligi genel kurul karari ile yapilabilir.

Genel kurulda tüzük degisikligi yapilabilmesi için genel kurula katilma ve oy kullanma hakki bulunan üyelerin 2/3 çogunlugu aranir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida da 2/3 çogunluk aranir.

Tüzük degisikligi için gerekli olan karar çogunlugu toplantiya katilma ve oy kullanma hakki olan Dernek üye sayisinin 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük degisikligi oylamasinin açik veya kapali oylama usullerinden hangisi ile yapilacagi Baskanlik Divani tarafindan yapilacak oylama sonucuna göre belirlenir.

Dernegin  Feshi ve  Mal Varliginin  Tasfiye   Sekli

Madde 21-Genel kurul, her zaman dernegin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüsülebilmesi için genel kurula katilma ve oy kullanma hakki bulunan üyelerin 2/3 çogunlugu aranir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida  da 2/3 çogunluk aranir.  

Fesih kararinin alinabilmesi için gerekli olan karar çogunlugu toplantiya katilma  ve oy kullanma hakki bulunan Dernek üye sayisinin 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih karari oylamasinin açik veya kapali oylama usullerinden hangisi ile yapilacagi Baskanlik Divani tarafindan yapilacak oylamaya sonucuna göre belirlenir.

Fesih karari alinmasi halinde Dernegin tüm varliklari ayni amaçla faaliyet gösteren ve Genel Kurul karari ile belirlenecek Ulusal Pamuk Konsey’ine Kurulusuna devir ve hibe edilir.

Tasfiye Islemleri

Genel kurulca fesih karari verildiginde, dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden olusan tasfiye kurulunca yapilir. Bu islemlere, feshe iliskin genel kurul kararinin alindigi veya kendiliginden sona erme halinin kesinlestigi tarihten itibaren baslanir. Tasfiye süresi içinde bütün islemlerde dernek adinda “Tasfiye Halinde Iyi Pamuk Uygulamalari  Dernegi” ibaresi kullanilir.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi islemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce dernegin hesaplarini inceler. Inceleme esnasinda dernege ait defterler, alindi belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayitlari ile diger belgelerinin tespiti yapilarak varlik ve yükümlülükleri bir tutanaga baglanir. Tasfiye islemeleri sirasinda dernegin alacaklilarina çagrida bulunulur ve varsa mallari paraya çevrilerek alacaklilara ödenir. Dernegin alacakli olmasi durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarin tahsil edilmesi ve borçlarin ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve haklari, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemisse dernegin bulundugu ildeki amacina en yakin ve fesih edildigi tarihte en fazla üyeye sahip dernege devredilir.

Tasfiyeye iliskin tüm islemler tasfiye tutanaginda gösterilir ve tasfiye islemleri, mülki idare amirliklerince hakli bir nedene dayanilarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanir.

Dernegin para, mal ve haklarinin tasfiye ve intikal islemlerinin tamamlanmasini müteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gün içinde bir yazi ile dernek merkezinin bulundugu yerin mülki idare amirligine bildirilmesi ve bu yaziya tasfiye tutanaginin da eklenmesi zorunludur.

Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sifatiyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi bes yildir.   

Hüküm Eksikligi

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemis hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çikartilmis olan Dernekler Yönetmeligi ve ilgili diger mevzuatin dernekler hakkindaki hükümleri uygulanir.

Geçici Madde 1- Ilk genel kurulda dernek organlari olusturulana kadar, dernegi temsil edecek ve dernekle ilgili is ve islemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri asagida belirtilmistir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adi ve Soyadi       :  Görev Unvani              :

 

1. Leon Piçon

2. Ali Simsek

3. Nezih Nakiboglu

4. Jale Tunçel

5. Sükrü Baris Kocagöz

6. Fatma Gündüz

7. Ceren Ermis

8. Didem Sümer

 

Bu tüzük 22 (Yirmiiki)  Madde  ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.