KVKK Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı

İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ AYDINLATMA METNİ

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) olarak, paydaşlarımıza ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla IPUD tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 1. TANIMLAR:

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ (IPUD): 

Akdeniz Mah. 1335 Sok. Serbölük Mehmet İşHanı No: 13 Daire: 203 PK: 35210 Konak/İZMİR adresinde ikamet eden ilgili mevzuat gereği kurulmuş Derneği,

Veri Sahibi: IPUD’a ait websitesi (www.iyipamuk.org.tr), E-bülten ve/veya email/fax/telefon aracılığıyla bir faaliyete ait formları kendi adına ya da ilgili olduğu kuruluş adında dolduran kullanıcıyı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: IPUD’u ifade eder.

KVKK uyarınca muhatap, tüzel kişi ve gerçek kişi üye, bağışçı, tedarikçi/danışman, akademisyen, uzman, ziyaretçi, fon sağlayan, eğitim alan, desteklenen, program ve proje ortağı, proje program kapsamındaki çiftçi ve çırçırlar, dernek çalışanı/stajyeri sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen IPUD tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Dernekler Kanunun ve Dernek Tüzüğünde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde  IPUD  tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri ve kurumları  faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, IPUD tarafından yürütülen Dernek amacına ve Tüzüğüne uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili yurtiçi ve yurtdışı muhataplar tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, IPUD’un  iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve IPUD’un ve IPUD ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR ve PAYLAŞIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,  IPUD tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, IPUD tarafından yürütülen Dernek amacına ve Tüzüğüne uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili yurtiçi ve yurtdışı muhataplar tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, IPUD‘un iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve IPUD‘un ve IPUD ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin, kurum ve kuruluşların hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde IPUD’un iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle IPUD’a iletmeniz durumunda talepleriniz IPUD tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 1. VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI
 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için başvuruda bulunabilecekler.
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
  • Yazılı dilekçenin ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla yukarıda belirtilen IPUD İzmir temsilcilik adresine iletilmesi veya info@iyipamuk.org.tr email adresine gönderilmesi,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 • IPUD, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami 30 gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • IPUD başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
 1. BAŞVURU

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz dilekçenizi,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile IPUD İzmir temsilcilik adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte IPUD İzmir temsilcilik adresine bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kayıtlı IPUD elektronik posta adresimize göndererek iletebilirsiniz (info@iyipamuk.org.tr)

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz 3. kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, IPUD’a ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.Formun Üstü

Formun Altı