Uygulama Ortağı

Uygulama Ortağı (UO)

Daha sürsürülebilir çiftlik uygulamaları gerçekleştirebilmek adına, İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı’nın sahada uygulanabilmesi için çiftçilerle çalışmak isteyen ve bölgesel uzmanlıkları olan kuruluşlardır. BCI ile Uygulama Ortaklığı Sözleşmesi imzalarlar. Çiftçilerin İyi Pamuk Standart Sistemi’ne katılmaları ve lisanslı İyi Pamuk yetiştirip satmaları için uygun bir ortam yaratmaktan sorumludurlar.

Bu kapsamda Uygulama Ortakları (UO) aşağıdaki rol ve sorumlulukları yerine getirirler:

 • İyi Pamuk üretimi yapılacak projelerin kurulması için proje bölgesini/bölgelerini seçmek ve çiftçileri bulmak.
 • İyi Pamuk üretimi gerçekleştirmek isteyen Küçük ve Orta Ölçekli Çiftçileri bir araya getirerek Üretici Birimleri (ÜB) oluşturmak, Küçük Ölçekli ÜBlerde çiftçileri Öğrenim Grupları (ÖG) şeklinde alt gruplara ayırmak.
 • İyi Pamuk Standardı’nın saha seviyesinde iletilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli ÜB Yöneticisi ve Saha Kolaylaştıcı (SK) personelleri işe almak; İyi Pamuk Standardı’nın sahada uygulanması konusunda bu personellere destek olmak.
 • ÜB Yöneticisi ve SK’ların görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda destek olmak, saha faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ilgili ve gerekli kaynakları, araçları ve eğitimleri sağlamak.
 • ÜB Yöneticilerini İç Yönetim Sisteminin kurulması ve bu sistemin yürütülmesi konusunda desteklemek.
 • İyi Pamuk Güvence Modeli gereklilikleri, raporlamaları ve son tarihler konusunda personelini bilgilendirmek; gerekliliklerin sağlanmasını, raporların talep edilen şekilde ve tarihte iletilmesini taahhüt etmek.
 • İdeal kapasite geliştirme programı sunmak için kademeli (UO’dan çiftçiye ve işçilere doğru) bir eğitim sistemi kurarak bu sistemin yürütülmesini sağlamak, bu sistemdeki her kademe için en uygun eğitim materyallerini hazırlamak ve geliştirmek.
 • Çiftlik seviyesinde sürekli ilerlemenin sağlanmasını desteklemek, ÜB Yöneticilerine Sürekli İlerleme Planının oluşturulması ve yürütülmesi konusunda yardımcı olmak.
 • Kapasite geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleyerek riskleri tespit etmek ve benimsenme seviyelerini ölçmek.
 • Yeni ÜBler için Hazırlık Kontrolleri, lisanslı ÜBler için Destek Ziyaretleri düzenleyerek sürekli performans değerlendirmesi yapmak.
 • 3 yıllık proje planı hazırlamak ve bu planı gerektiği şekilde yürütmek.
 • Yıllık proje ilerleme planı hazırlmaka ve bu planı gerektiği şekilde yürütmek.
 • Gerekli ve ilgili olduğu durumlarda Yerel Ortaklar seçmek ve bu ortaklarla birlikte çalışmak.
 • Sürtürülebilir üretim için iyi uygulamaları toplamak, paylaşmak ve kritik konularda işbirlikleri yapmak.
 • Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda projeler geliştirmek, bu projeleri yürütmek; BCI’ın, IPUD’un ve diğer UO’larının projelerine yardımcı olmak ve katkıda bulunmak.
 • Proje bölgelerinde bulunan ve çiftçilerin ürettiği İyi Pamuk’u alıp, çırçırlama ve satışlarını yapabilecek çırçır işletmelerini bularak BCI sürecine katılmalarına yardımcı olmak.
 • Çiftçi-çırçır arasındaki iletişimi kolaylaştırmak; lisans kodlarını ÜB Yöneticileri aracılığıyla çiftçilere iletilmesini, İyi Pamuk’un çiftçiden çırçıra ulaşmasına kadar olan süreçte diğer pamuklardan ayrı tutulmasını takip etmek; personelini Emanet Zinciri İlkeleri konusunda eğitmek ve bu eğitimi çiftçilere ulaştırmalarını sağlamak.

UYGULAMA ORTAĞI OLMAK İÇİN KOŞULLAR

 • BCI Uygulama Ortağı olmak için herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak UO’ları, BCI’ın istkrarlı ve titiz bir şekilde yürüttüğü yetkilendirme sürecinden geçer ve takip edilirler.
 • Üretici örgütleri, devlet kurumları, tedarik zincirinde bulunan şirketler, sivil toplum örgütleri vb.kurum ve kuruluşlar, UO olmak için başvurabilir.
 • Tüm UO’larının BCI’a üye olması beklenir. Bu üyelik, BCI tarafından aksi belirtilmedikçe, yıllık üyelik aidatı ödemeyi gerektirir.
 • BCI ve UO’ları şeffaflık, ortak fayda, ortak sorumluluk, karşılıklı saygı, kapsayıcılık (Alt-üst yaklaşımı) ve çiftçi merkezcilik gibi ortak yönetim değerlerini karşılıklı olarak benimserler.
 • UO’larının güçlü bir İç Yönetim Sistemi’ne sahip olması beklenir: Sağlam yönetim yapısı, güçlü insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri (İK, finans, bütçe verileri vb.),  izleme ve değerlendirme sistemi, veri yönetimi ve raporlama sistemi, açıkça tanımlanmış ortak seçme prosedürü.
 • BCI ve stratejik ortağı olan IPUD ile ortaklık ilkeleri ve gerekliliklerine uygun şekilde iletişimde kalmak, süreci yürütmek.

UYGULAMA ORTAKLARIMIZ ve SORUMLULUK BÖLGELERİ:

 

Uygulama Ortağı olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.