Üretici Birim

ÜRETİCİ BİRİM (ÜB)

Sürdürülebilir pamuk üretimi gerçekleştirmek üzere İyi Pamuk (Better Cotton) Standart Sistemi’ne katılmak ve İyi Pamuk satabilmek için lisans almak isteyen Küçük veya Orta Ölçekli Çiftçilerin, Uygulama Ortağı (UO) tarafından bir araya getirildiği gruplardır. İyi Pamuk Güvence Modeli’ne göre lisans, bu gruplar altındaki bireysel çiftçilere değil, grup adına Üretici Birime (ÜB) verilmektedir.

ÜB’lerin, UO tarafından işe alınan ve atanan bir Üretici Birim Yöneticisi tarafından idare edilmesi ve kendi İç Yönetim Sistemi’ne sahip olması gerekmektedir. ÜB’lerde bulunması gereken ortalama çiftçi sayıları aşağıda açıklanmıştır ancak bölgesel koşullara göre minimum ve maksimum çiftçi sayısında istisnalar olabilmektedir.

Küçük Ölçekli Üretici Birim: Arazi büyüklükleri 200 da (20 ha) ‘dan küçük ve yapısal olarak sürekli işçi (12 ay boyunca çalışan) çalıştırmaya bağımlı olmayan Küçük Ölçekli Çiftçilerin bir araya getirildiği gruplardır. Bir Küçük Ölçekli ÜB’ye dahil edilebilecek en fazla çiftçi sayısı 7.000 olmakla birlikte, ideal çiftçi sayısı 3.500 civarında olmalıdır. Çiftçi sayısı bölgesel koşullara göre değişiklik göstermektedir. Sadece Küçük Ölçekli ÜB’lerde, çiftçiler Öğrenim Grubu (ÖG) adı verilen alt gruplara ayrılır.

Öğrenim Grubu (ÖG): Küçük Ölçekli ÜB’lerde çiftçi sayısının çok fazla olması nedeniyle, eğitim ve öğrenme faaliyetlerinin çiftçilere daha kolay ulaştırılabilmesi adına Küçük Ölçekli Çiftçilerin bir araya getirildiği alt gruplardır. Öğrenim Grupları (ÖG) kurulurken genellikle mahalle, köy, ilçe vb. gibi, çiftçilerin kolaylıkla bir araya getirilebileceği ortak noktalar dikkate alınır. Her ÖG bir Saha Kolaylaştırıcı (SK) tarafından yönetilir ve yine her ÖG’dan bir çiftçi Lider Çiftçi olarak seçilmelidir. Lider Çiftçiler, bilgi ve belgelerin ÖG’ndaki diğer çiftçilere aktarılması ve çiftçilerle ilgili diğer görevlerinde SK’lara yardımcı olur. Bir ÖG’nda bulunması gereken ortalama çiftçi sayısı 35’tir ve ortalama bir Küçük Ölçekli ÜB’de 100 ÖG bulunabilir. Ayrıca bir Saha Kolaylaştırıcı en fazla 10 ÖG, yani 350 Küçük Ölçekli Çiftçi ile çalışabilir.

Orta Ölçekli Üretici Birim: Arazi büyüklükleri 200 da (20 ha) ve 2.000 da (200 ha) arasında olan ve yapısal olarak sürekli işçi (12 ay boyunca çalışan) çalıştırmaya bağımlı olan Orta Ölçekli Çiftçilerin bir araya getirildiği gruplardır. Orta Ölçekli ÜB’lerde maksimum çiftçi sınırlaması yoktur. Ancak, bir ÜB Yöneticisi’nin verimli bir şekilde idare edebileceği ideal çiftçi sayısı 100-150’dir.

Üretici Birim Yöneticisi: Üretici Birim seviyesinde, İyi Pamuk Standart Sistemi’nin uygulanmasından, bu süreçte tüm organizasyonu sağlamak ve gerekli tüm raporlamaları BCI’a yapmakla sorumlu kişidir. İhtiyaç duyduğu durumlarda UO’nın da yardımını alarak; çiftçilerin geliştirmesi veya destek alması gereken alanları belirler, SK’ları çiftçiler ve işçilerle yaptığı çalışmalarda destekler. Temel rol ve sorumlulukları aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • BCI ve UO tarafından sağlanan eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarına katılmak, hedeflerini anlamak ve bu doğrultuda SKları (varsa) eğitmek ve kapasitelerini geliştirmek.
 • ÜB altındaki çiftçilerin İyi Pamuk İlke ve Kriterleri – Asgari Göstergeleri’ne uyum sağlamaları ve sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda eksiklerini, geliştirilmesi gereken noktaları, üretim bölgelerindeki temel sürdürülebilirlik sorunlarının tespit etmek ve değerlendirmek.
 • Yukarıdaki iki maddeyi takiben, topladığı bilgilere ve edindiği değerlendirme sonuçlarına göre bir İç Yönetim Sistemi kurmak, bu sistemi yürütmek ve geliştirmek.
 • ÜB’deki çiftçilerin daha sürdürülebilir yöntemlerle üretim yapmasını sağlamak amacıyla, temel sürdürülebilirlik sorunlarını ele alan bir Sürekli İlerleme Planı hazırlamak, uygulamak, izlemek ve bu doğrultuda işbilikleri kurmak (UO desteğiyle).
 • ÜB Bilgi Formlarının (ÜB, çiftçi, çırçır, işçi bilgilerini içerir) oluşturmak, takip etmek ve BCI’a raporlamak.
 • ÜB altındaki çiftçilerin İyi Pamuk İlke ve Kriterleri – Asgari Göstergeleri’ne uyum sağlamaları ve sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli eğitim materyallerini ve eğitimleri sağlamak.
 • Verilen eğitimlerin etkinliğini, eğitimlerle aktarılan iyi uygulamaların benimsenme seviyesini ölçmek, geliştirilmesine yönelik değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak.
 • Her yıl İç Değerlendirme yapmak ve bu değerlendirme sonucuna göre BCI’ın Öz Değerlendirme anketini tamamlamak.
 • BCI veya BCI tarafından onaylanmış 3. taraf bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilecek lisanslama veya gözetim değerlendirmelerine katılmak ve katkı sağlamak.
 • UO tarafından düzenlenecek Hazırlık Kontrollerine veya ÜB Destek Ziyaretlerine katılmak ve katkı sağlamak.
 • Uygunsuzluk tespit edildiği durumlarda, Düzeltici Eylemleri planlanmak ve uygulamak.
 • SK bulunmadığı durumlarda, çiftçilerin çiftlik girdi-çıktılarına ilişkin kayıt tutmalarına yardımcı olmak.
 • Yıllık Sonuç Göstergeleri Raporunu hazırlamak ve BCI’a raporlamak.
 • İyi Pamuk Standart Sistemi, Asgari Göstergeler ve İç Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında tüm kayıtları tutmak, belgelendirmeleri  yapmak, talep edildiği şekilde ve zamanda BCI’a raporlamak.
 • Lisans Numaraları’nı çiftçiye dağıtmak, İyi Pamuk’un çiftçiden çırçıra ulaşmasına kadar olan süreçte konvansiyonel (Geleneksel, diğer) pamuklardan ayrı tutulması ve İyi Pamuk satış kayıtlarının saklaması konusunda çiftçileri bilgilendirmek amacıyla Emanet Zinciri Gereklilikleri eğitimi sağlamak.

Saha Kolaylaştırıcı (SK): Saha Kolaylaştırıcıları, UO veya Yerel Ortaklar tarafından işe alınan ve ÜB’ler altındaki çiftçilerle doğrudan ilişki kurarak, İyi Pamuk Standart Sistemi’nin çiftçilere aktarılması için çalışan personeldir. Temel rol ve sorumlulukları aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • BCI, UO ve ÜB Yöneticisi tarafından sağlanan eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarına katılmak, hedeflerini anlamak ve bu doğrultuda planlanan faaliyetler kapsamında görevlerini yerine getirmek.
 • Çiftçileri, Öğrenim Grupları (ÖG) şeklinde gruplandırmak için ÜB Yöneticisine destek olmak, ÖG’nı yönetmek.
 • İyi Pamuk Standart Sistemi’ne katılacak çiftçilerin mevcut durumlarını ve başlangıç uygulamalarını tespit edip değerlendirmek.
 • Çiftçinin, İyi Pamuk İlke ve Kriterleri – Asgari Göstergeleri’ne uyum sağlamaları ve sürdürülebilir pamuk üretimi konusundaki eksikleri, geliştirilmesi gereken noktaları, üretim bölgelerindeki temel sürdürülebilirlik sorunlarını tespit etmek için ÜB Yöneticisine yardım etmek.
 • ÜB Yöneticisi tarafından hazırlanan yıllık eğitim planı doğrultusunda çiftçileri eğitmek.
 • Çiftçilerin sürekli ilerleme göstermeleri için kapasite geliştirme, farkındalık yaratma faliyetleri yürütmek ve pilot denemeler gibi diğer müdahalelerde rol almak.
 • Çiftçilerin, çiftlik girdi-çıktılarına ilişkin kayıt tutmalarına yardımcı olmak.
 • Eğitim, kapasite geliştirme, farkındalık yaratma ve diğer müdahalelerle çiftçiye aktarılan bilgilerin ve iyi uygulamaların çiftçiler tarafından benimsenme ve uygulanma durumlarını takip etmek, ÜB Yöneticisine raporlamak.
 • BCI veya BCI tarafından onaylanmış 3. taraf bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilecek lisanslama veya gözetim değerlendirmelerine katılmak ve katkı sağlamak.
 • UO tarafından düzenlenecek Hazırlık Kontrollerine veya ÜB Destek Ziyaretlerine katılmak ve katkı sağlamak.
 • İyi Pamuk Standart Sistemi’nin sahada yürütülmesi ve uygulanması için ÜB Yöneticisi tarafından verilen diğer rol ve sorumlulukları yerine getirmek